Een aantrekkelijk woongebied met een unieke identiteit, een toekomstbestendige impuls voor alle Soesters.

Hoe kan er in en om Soest de komende jaren în substantieel aantal woningen worden toegevoegd? Hoe kan er in en om Soest de komende jaren op een aantrekkelijke manier duurzame energie worden opgewekt? De gemeente Soest en haar inwoners staan voor deze twee grote ruimtelijke vragen. Met plan ‘De Maten’ – een visie op de ‘spoorwegdriehoek’ ten noordoosten van de kern van Soest – wordt hierop een antwoord gegeven.

“In De Maten gaat het realiseren van ruim 350 energie-neutrale, natuurinclusieve woningen voor met name starters en senioren hand in hand met het opwekken van energie voor de bestaande woningvoorraad, het behoud van de door de groenheid en het versterken van het gebruik en de beleving van het landschap”

Initiatiefnemer Soester Grond, een nieuw collectief van bedrijven, corporaties, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen, experts en de grondeigenaren, formuleert met deze visie op de herontwikkeling van de locatie rondom de Langeindsche Maatweg een ambitieus plan waarbij de belangen van de gemeenschap voorop staan en de gewaardeerde woonkwaliteit in het vizier worden gehouden: het toevoegen van substantieel aantal woningen, een focus daarbij op betaalbare woningen; het, met het oog op het gasloos- en CO2-neutraal wonen, op een aantrekkelijke wijze lokaal opwekken van duurzame energie voor de nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad; het op een vernieuwende wijze vormgeven van wonen, openbare ruimte en mobiliteit zodat er een goede balans is tussen bebouwd en onbebouwd: wonen te gast in het groen. Toekomstbestendigheid is hierbij het leidend thema.

Op 30 november is het plan via een digitale bijeenkomst gepresenteerd aan de raadsleden en fractie-assistenten van de gemeente Soest. In oktober maakte een deel van het college kennis met het plan. Voor meer informatie en het digitale boek met de visie verwijzen wij u naar de projectwebsite: www.dematensoest.nl